fbpx
Blog
Studia II stopnia w języku angielskim – trwa rekrutacja w WAT!
Studia II stopnia w języku angielskim – trwa rekrutacja w WAT!

W Wojskowej Akademii Technicznej do 1 lutego 2024 r. trwa rekrutacja na studia II stopnia, prowadzone w języku angielskim, rozpoczynające się od semestru letniego 2023/2024. Studia adresowane są do obywateli polskich i cudzoziemców. Kandydaci powinni potwierdzić odpowiednim certyfikatem znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

 

Uwzględniając wymagania współczesnego rynku pracy oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów posługujących się językiem angielskim, w ofercie kształcenia Wojskowej Akademii Technicznej znalazło się siedem kierunków studiów w języku angielskim.

Rekrutacja na studia II stopnia w języku angielskim obejmuje kierunki:

 • Chemistry (Chemia);
 • Data science (Analiza danych);
 • Electronics and Telecommunications (Elektronika i telekomunikacja);
 • Geodesy and Geoinformatics (Geodezja i geinformatyka);
 • Materials Engineering (Inżynieria materiałowa);
 • Mechanical Engineering (Mechanika i budowa maszyn);
 • Optoelectronic (Optoelektronika).

WAŻNE INFORMACJE

Rejestracja na studia odbywa się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Należy wybrać zakładkę Studies in English.

Termin składania dokumentów – do 1 lutego 2024 r.

Po zarejestrowaniu w systemie internetowym IRK należy dostarczyć do uczelni osobiście, poprzez upoważnioną osobę lub pocztą:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał do wglądu (w wyjątkowych przypadkach, na etapie rejestracji, może być zaświadczenie o ukończeniu studiów z podaniem wyniku ukończenia),
 • dokument potwierdzający przebieg dotychczasowych studiów: suplement, indeks lub karta przebiegu studiów,
 • ewentualnie inne dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje.

W przypadku dokumentów zagranicznych należy dostarczyć:

 • wydrukowaną z systemu ankietę osobową kandydata na studia drugiego stopnia,
 • dyplom zagraniczny opatrzony apostille wraz z suplementem lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany (oryginał),
 • tłumaczenie dyplomu oraz suplementu na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości (oryginał),
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 (oryginał),
 • kopię paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu).

Więcej informacji na temat rekrutacji znajduje się na stronie WAT oraz w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

 

 

 

 

 

 

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner