Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia jest nie­publiczną wyższą uczel­nią za­wodową utworzoną na pod­stawie Ustawy z dnia 26 czerw­ca 1997 ro­ku o wyższych sz­kołach za­wodowych (Dz.U.Nr 96 poz. 590 z później­szy­mi zmia­na­mi). Akt założyciel­ski uczel­ni zo­stał sporządzony dnia 24 września 2003 ro­ku na pod­stawie po­zwole­nia Mi­nistra Edu­ka­cji Na­ro­dowej i Spor­tu nr DSW-3-4001-628/WB/03 z dnia 17 września 2003 ro­ku. Wyższa Sz­koła In­frastruk­tu­ry i Zarządzania zo­stała wpisana do re­jestru nie­państwowych wyższych uczel­ni za­wodowych.

Kierunki studiów

Zapisz się online
Kierunki Wydzial Specjalność Nabór Stopnie studiów Tryb studiów Język Tytuł
chemia kosmetyczna I st. S, NSN inż
chemia ogólna I st. S, NSN inż
chemia żywności I st. S, NSN inż
dietetyka -dietetyka kliniczna
-dietetyka stosowana
I st. S, NSN lic
kosmetologia -kosmetologia bioestetyczna
-kosmetologia praktyczna
-podologia
-technologia kosmetyków
-trychologia kosmetologiczna
I st., II st. S, NSN lic, mgr
technologia kosmetyku II st. S, NSN mgr
specjalista technolog produktów kosmetycznych kurs S, NSN
specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej kurs S, NSN
specjalista w zakresie oceny i analizy jakości żywności kurs S, NSN
specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetyczne kurs S, NSN
biotechnologia w kosmetologii podyplomowe NSN
środki czystości i produkty chemii gospodarczej podyplomowe NSN
dietetyka podyplomowe NSN
hi tech w kosmetologii kształcenie w systemie dualnym: WSIIZ + ITP podyplomowe NSN
kosmetologia bioestetyczna podyplomowe NSN

O uczelni

Misją Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia jest kształcenie oraz profilowanie karier zawodowych studentów poprzez realizację programów studiów uwzględniających potrzeby rozwoju gospodarczego, społecznego oraz kulturowego.

Uczelnia dąży do tego, by tworzone i prowadzone przez nią programy kształcenia odpowiadały nowoczesnej koncepcji kształcenia zakładającej lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy uczelni.

Nieprzerwany rozwój WSIiZ pozwala na elastyczne dostosowywanie Uczelni do zmieniających się uwarunkowań ekonomicznych, technologicznych, czy też naukowych, stąd też szczególną misją uczelni jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy określeniu i realizacji jej zadań w oparciu o filozofię Total Quality Management.

Koncepcja kształcenia przyjęta w WSIiZ uwzględnia dynamikę zmian zachodzących w gospodarce wolnorynkowej w Polsce i Europie skutkującą wzrostem zapotrzebowania na kadrę zdolną do wykonywania najbardziej poszukiwanych zawodów. Profil nauczania w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia odniesiony do kilku obszarów kształcenia realizuje większą przejrzystość, dostępność i jakość zdobywanych kwalifikacji zgodnie z koncepcją Krajowych Ram Kwalifikacji.

Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Wdrożony system zarządzania przez jakość zyskuje uznanie otoczenia społeczno-gospodarczego i w pełni satysfakcjonuje klientów, partnerów
i pracowników:
• studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia zgodnego z potrzebami rynku,
• absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające poruszanie się na
rynku pracy,
• potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
• pracownikom Uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wspiera realizację badań naukowych,
• społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu oraz wkład
w naukę i kulturę.

Misja i wizja Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia odpowiada strategii Uczelni, w zakresie zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz związku z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rynku pracy.

Informator rekrutacyjny

Warunki rekrutacji

Studentem może być każdy, kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaje się dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach.

 

 Terminy rekrutacji na studia licencjackie i inżynierskie:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od marca) od 15 października do 25 lutego

Terminy rekrutacji na studia magisterskie:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od końca marca) od 15 października do 25 lutego

Dlaczego warto studiować u nas

RODZAJE STYPENDIÓW

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę oraz stypendia  ministra tylko na jednym, według własnego wyboru.

Świadczenia pomocy materialnej, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

*   na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia  (Dz. U. z 2020r., poz. 695),
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS -CoV-21, (w semestrze letnim 2019/2020 roku) w związku
z trudną sytuacją wielu rodzin, zniesiono regułę dotyczącą stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, zgodnie
z którą świadczenia te przysługują przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat. Oznacza to możliwość finansowego wsparcia tych studentów, którym upłynął okres 6 lat od momentu rozpoczęcia studiów i w związku z tym nie mogliby ubiegać się o przyznanie ww. świadczeń.

https://www.gov.pl/web/nauka

Świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat

Student otrzymuje stypendia, w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr, wówczas świadczenie może być przyznane również na jeden semestr – do 5 miesięcy.

W roku akademickim 2019/2020 student może ubiegać się w Uczelni o świadczenia ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie : 

 • STYPENDIUM SOCJALNE– jest przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, maksymalny dochód uprawniający do uzyskania stypendium to 1000,00 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.
 • STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI z tytułu nie przekroczenia kwoty 200,00 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym,
 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • STYPENDIUM REKTORA dla najlepszych studentów za:
 • wysoką średnią – Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen może otrzymać student, który w danym roku akademickim spełnił wszystkie wymienione niżej warunki:
 • uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen, nie niższą niż 4,2.
 • złożył wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia przewidziane w planie studiów i programie nauczania na dany rok w pierwszych terminach bez ocen niedostatecznych, zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.
 • wysokie wyniki sportowe – Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych jest przyznawane na wniosek studenta, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dwóch poprzednich semestrach
 • osiągnięcia naukowe- Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:
 • publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych,
 • uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową i badawczą,
 • twórczy udział w pracach badawczych,
 • czynny udział w charakterze prelegenta w konferencjach naukowych

Powyższe osiągnięcia naukowe muszą być związane z kierunkami studiów, prowadzonymi w WSIiZ i pochodzić z poprzedniego roku akademickiego.

 • osiągnięcia artystyczne – Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:
 • jedynie osiągnięcia indywidualne,
 • osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, w postaci co najmniej trzeciego miejsca.

 

Obligatoryjnym warunkiem starania się o przyznanie stypendium rektora za wyniki sportowe, osiągnięcia naukowe lub artystyczne jest uzyskanie w poprzednim roku nauki średniej ocen, nie niższej niż 4,2.

ZAPOMOGA –  Jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji losowej *.

*   na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia  (Dz. U. z 2020r., poz. 695),
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS -CoV-21, (w semestrze letnim 2019/2020 roku) Student może złożyć wniosek o zapomogę za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny.

Przez przejściowo trudną sytuację życiową należy rozumieć:

 1. śmierć członka najbliższej rodziny,
 2. urodzenie dziecka przez studentkę lub urodzenie się dziecka, którego ojcem jest student,
 3. chorobę lub nieszczęśliwy wypadek studenta, jego dziecka lub członka najbliższej rodziny,
 4. klęskę żywiołową (np. powódź, pożar, huragan),
 5. inne zdarzenie losowe, powodujące znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej studenta.

Sam fakt przejściowo trudnej sytuacji życiowej, nie może być podstawą przyznania zapomogi, jeśli w wyniku zajścia zdarzenia w świetle przedstawionych dokumentów komisja nie stwierdzi pogorszenia się sytuacji materialnej studenta tak, by można było uznać ją za trudną. W przypadku trwałego pogorszenia sytuacji materialnej student powinien ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

Studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mogą się również ubiegać o:

Do Działu Stypendiów należy się zgłosić z wypełnionym wnioskiem wraz z załącznikami  o przyznanie wybranego stypendium i/lub wnioskiem o zapomogę oraz z kompletem dokumentacji. Wszystkie wnioski i dokumenty powinny być wydrukowane DWUSTRONNIE.

Do 30 września 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o wybrane świadczenie wraz z kompletem załączników w innych formach niż tradycyjna:
– listownie – stypendium socjalne, stypendium socjale w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomoga;

Adres do wysyłki:
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Al. Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa
Z dopiskiem: Dział Stypendiów

– elektronicznie – stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomoga;
Adres mailowy: stypendia@wsiiz.pl

Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na wskazane przez studenta konto bankowe. Wypłaty realizowane są co miesiąc, termin wypłaty uzależniony jest każdorazowo od daty wpłynięcia środków finansowych z Ministerstwa  na konto uczelni.

Do Pobrania:

Wideo


  Masz pytanie? Skontaktuj się z działem rekrutacji Uczelni

  0

  Nowość w ofercie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie – dietetyka studia II stopnia!

  Podstawowym celem kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy ...

  Opinie o uczelni

  Zostaw opinię

  Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

  Na pewno najbardziej znana i licząca się w Polsce uczelnia kształcąca przyszłych Kosmetologów. Świetnie przygotowana infrastruktura + zajęcia w ośrodkach zewnętrznych. Ja za miesiąc przystępuję do obrony pracy magisterskiej i z czystym sumieniem polecam – jeżeli Kosmetologia to tylko w WSIiZ! 😉

  Katarzyna
  Rated 5 out of 5

  Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

  Ja studiuje na Wsiiz jestem bardzo zadowolona. Wykładowcy to przede wszystkim praktycy, nie którzy znani z Tv jak np. Wanda Baltaza, Michał Fabiszewski -Masterchef, Pani Mizera, chodzenie na zajęcia Pani Marszałkowska- Jakubik to czysta przyjemność. Zaplecze dydaktyczne również na wysokim poziomie

  Alina
  Rated 5 out of 5