Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku jest jedną z najstarszych uczelni niepublicznych w regionie. Została wpisana do rejestru niepublicznych wyższych szkół zawodowych w 1999 roku. Od tego czasu wykształciła wielu inżynierów, absolwentów studiów licencjackich oraz podyplomowych. Misją uczelni jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr, zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy.

Kierunki studiów

Zapisz się online
Kierunki Wydzial Specjalność Nabór Stopnie studiów Tryb studiów Język Tytuł
cosmetology - kosmetologia w jęz. angielskim I st. S english
lic
dietetics - studies in English I st. S, NSN english
lic
dietetyka I st., II st. S, NSN lic, mgr
fizjoterapia jednolite magisterskie S, NSN mgr
kosmetologia I st., II st. S, NSN lic, mgr
physiotherapy - studies in English jednolite magisterskie S, NSN english
mgr
zdrowie publiczne I st. S, NSN lic

O uczelni

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku to uczelnia z ponad 20 letnim doświadczeniem, która nieprzerwanie kształci specjalistów z zakresu dietetyki, kosmetologii oraz fizjoterapii, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Tym co nas wyróżnia to innowacyjność działania, ukierunkowanie na rozwój, a także ciągłe dążenie dostosowania oferty do oczekiwań współczesnego rynku pracy. Niezmienna pozostaje wysoka jakość kształcenia. Uczelnia coraz silniej identyfikowana jest jako centrum kształcenia wykwalifikowanych specjalistów z obszaru nauk o zdrowiu. Kluczowym aspektem w realizacji programu studiów jest dla nas praktyka. Do tej części nauki przywiązujemy szczególną wagę, jako niezbędny element w przyszłej pracy dietetyka, kosmetologa oraz fizjoterapeuty. Dzięki takiemu podejściu mamy pewność, że absolwenci opuszczając mury naszej uczelni będą godnie i z pełnym profesjonalizmem kontynuować swoją karierę zawodową i nieść pomoc innym.

Wysoka jakość kształcenia, bogate doświadczenie, kadra dydaktyczna składająca się z wybitnego zespołu lekarzy, specjalistów, ekspertów, konsultantów z obszaru nauk o zdrowiu a także własne profesjonalnie wyposażone pracownie decydują, że Wyższa Szkoła Zdrowia jest bardzo ważnym ośrodkiem kształcenia fizjoterapeutów, dietetyków, kosmetologów. Dbamy o doskonałą organizację procesu kształcenia, umożliwiając dostęp do najlepszego źródła wiedzy praktycznej – studenci obowiązkowo odbywają zajęcia kliniczne w szpitalach.

Realizując Projekt „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia (POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00), uczelnia powołała Akademickie Centrum Zdrowia, w którym nasi studenci w sposób praktyczny wykorzystują zdobytą wiedzę, poprzez dodatkowe szkolenia, warsztaty i projekty.

Umożliwiamy odbywanie praktyk zawodowych w renomowanych placówkach medycznych i prestiżowych gabinetach. Dysponujemy szeroką bazą placówek, nie tylko na terenie całego kraju, ale także za granicą, co sprawia, że studenci mogą realizować program na najwyższym poziomie. Rozwijają swoje zainteresowania i pasje w aktywnie działających organizacjach studenckich.

Wyższa Szkoła Zdrowia jest członkiem m.in. SPA Industry Association oraz European Network of Physiotherapy in Higher Education. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca przyczyni się do systematycznego podnoszenia jakości kształcenia oraz wprowadzania wielu innowacyjnych rozwiązań na kierunku kosmetologia oraz fizjoterapia, a także posłuży do nawiązania długofalowych relacji z wybitnymi specjalistami i ekspertami oraz ośrodkami szkolnictwa wyższego na całym świecie.

Opowiadając na głos otoczenia oraz w trosce o zdrowie studentów i mieszkańców Pomorza cyklicznie organizujemy wydarzenia i warsztaty poświęcone profilaktyce zdrowia. Dbając o komfort naszych studentów w przerwach między zajęciami studenci mogą zrelaksować się w specjalnie zaaranżowanym do wypoczynku patio.

Informator rekrutacyjny

Terminy i warunki rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) – trwa od 16 marca do 30 września
 • na semestr letni (zajęcia od marca) – trwa od 16 listopada do 15 lutego

WARUNKI REKRUTACJI na studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe.

Rekrutacja odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń, wystarczy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych. Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

(dot. studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich)
Nie weryfikujemy przedmiotów wybranych na maturze oraz osiągniętych wyników.

(dot. studiów II stopnia)
O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:
– posiada tytuł zawodowy: licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny,
– ukończyła studia wyższe w przynajmniej jednym z poniższych dziedzin:

KOSMETOLOGIA
1. nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu,
2. nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne, nauki chemiczne.

 DIETETYKA
1. nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu,
2. nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
3. nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki biologiczne, nauki chemiczne.

– posiada w szczególności kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności, które są przewidziane w programie kształcenia na kierunku dietetyka/kosmetologia I stopnia,

– w wyniku ukończenia studiów I stopnia lub w inny sposób (w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe) nie uzyskała części ww. kompetencji, może podjąć studia II stopnia na kierunku dietetyka/kosmetologia, jeśli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS, np. poprzez odbycie kursów wyrównawczych, których program jest w dużej mierze spójny z programem studiów I stopnia na kierunku dietetyka/kosmetologia, a także jest opracowywany na podstawie złożonych przez kandydatów suplementów do dyplomu.

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku studiów dietetyka i kosmetologia realizowana jest zgodnie z Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach na dany rok akademicki.

(dot. studiów podyplomowych)
Nie weryfikujemy jaki kierunek studiów I lub II stopnia, jednolitych magisterskich ukończyłeś/aś, dowolnie możesz wybrać kierunek studiów podyplomowych.

 

Dlaczego warto studiować u nas

Praktyki krajowe

Wiemy, jak ważnym atutem na rynku pracy jest posiadanie doświadczenia zawodowego!
Praktyka zawodowa może otworzyć Ci drogę do kariery zawodowej i pokazać przyszłemu pracodawcy, że aktywnie rozwijałeś się na studiach zdobywając pierwsze szlify zawodowe w ciekawych placówkach. Warto się tym pochwalić w profesjonalnym CV!

Praktyki zawodowe dają szansę poznania specyfiki różnych stanowisk pracy, a ich głównym celem jest ugruntowanie wiedzy, nabycie odpowiednich umiejętności oraz ukształtowanie pozytywnych cech osobowościowych niezbędnych w przyszłej pracy. Podczas praktyk pozyskaj niezbędne materiały m.in. do realizacji pracy dyplomowej!

Podczas praktyk zawodowych zapoznasz się m. in. z:

 • danym obszarem działalności organizacji, jej strukturą i codziennym funkcjonowaniem
 • zakresem zadań pionów i komórek w organizacji
 • zasadami przestrzegania tajemnicy służbowej
 • organizacją przepływu informacji oraz dokumentów
 • zasadami współpracy z innymi pracownikami

A ponadto:

 • zaprezentujesz się przed potencjalnym pracodawcą
 • zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe
 • poznasz przyszłe środowisko pracy w danej branży
 • zdobędziesz ważne kontakty w środowisku

Obowiązek odbycia praktyk mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją zawodową.

Studenci mogą być skierowani przez Uczelnię na praktykę bądź samodzielnie wybrać firmę, w której chcą odbywać praktyki pod warunkiem, że pracodawca podpisze umowę z Uczelnią. Jeżeli student pracuje w firmie o profilu związanym z wybraną specjalnością wówczas może ubiegać się o zaliczenie stażu pracy jako odbytą praktykę.

Wymiar praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków studiów.

Kierunek studiów Profil Wymiar praktyk
kosmetologia praktyczny minimum 6 miesięcy
kosmetologia II stopnia praktyczny minimum 3 miesiące
dietetyka praktyczny minimum 6 miesięcy
dietetyka II stopnia praktyczny minimum 3 miesiące
fizjoterapia (jednolite magisterskie, studia od r. akad. 2017/2018 i 2018/2019) praktyczny minimum 6 miesięcy
fizjoterapia (jednolite mgr, studia od roku akad. 2019/2020) praktyczny 1 560 h dydaktycznych

Praktyki stanowią integralną część programu, w tym planu studiów i rozplanowane są jako zajęcia w trakcie trwania cyklu kształcenia na poszczególnych semestrach oraz jako praktyki wakacyjne.

Szczegółowych informacji o przebiegu praktyk udziela:

mgr Alicja Kowalewska
Biuro ds. Praktyk i Biuro Karier
pok. 201 (obok biura obsługi studenta)
Tel.: 58 769 08 69
Fax: 58 769 08 19
e-mail: praktyki@wsz.pl

Praktyki zagraniczne

Biuro współpracy międzynarodowej oraz Biuro ds. Praktyk i Biuro Karier zapraszają na praktyki zagraniczne. Nowo zdobyta Karta Erasmusa (ECHE) na lata 2014-2020 daje możliwość wyjazdów studentów nie tylko na studia, ale także na praktyki do firm i instytucji zagranicznych na terenie Unii Europejskiej. Minimalny czas trwania praktyk wynosi 2 miesiące. Stypendysta programu Erasmus+, który wyjeżdża na praktykę, może liczyć na stypendium w wysokości od 400 do 600 euro miesięcznie.
O wyjazd na praktykę może starać się każdy student WSZ, który ukończył pierwszy semestr studiów. Zalecane jest odbywanie praktyk w okresie wakacyjnym.

Oferujemy praktyki zagraniczne:

Kierunek Miejsce praktyk Kraj
Fizjoterapia Lazne Teplice Czechy
Kosmetologia Vitanova Thalasso Spa & Wellness Center Hiszpania

Oferty praktyk zagranicznych można znaleźć również poprzez pośrednictwa m.in.:

https://erasmusintern.org/

https://www.algoos.com/pl/
Algoos – ulotka

https://s-w-e-p.com/en/

https://www.ies-consulting.pl/
https://www.ies-consulting.pl/sektory-platny-staz/praktyki-kosmetologia/

http://mepegranada.com

O dostępną ofertę warto zapytać w Biurze Współpracy Międzynarodowej lub Biurze ds. Praktyk i Biurze Karier.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk zagranicznych  proszone  są o zgłaszanie się  do Biura Współpracy Międzynarodowej (Anna Pawlak, p. 218). Rekrutacja na praktyki w ramach programu Erasmus + dotyczy studentów oraz absolwentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku i ma charakter ciągły.

Kontakt

Anna Pawlak

pokój 218
tel.: 58 769 08 60;
e-mail: erasmus@wsz.pl

Wideo


  Masz pytanie? Skontaktuj się z działem rekrutacji Uczelni

  Opinie o uczelni

  Zostaw opinię

  Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

  WSZ w Gdańsku jest uczelnią, która z roku na rok podnosi standardy, idzie z duchem czasu wprowadzając ciekawe rozwiązania i dopasowuje się do potrzeb rynku, szeroka kadra specjalistów świadczy o wysokim poziomie nauczania, zajęcia są prowadzone w pracowniach bogato wyposażonych w nowoczesne sprzęty i b.dobrej jakości kosmetyki. Ja ze swojej strony jako była studentka mogę śmiało polecić🙂

  Kasik
  Rated 5 out of 5

  Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

  Właśnie kończę studia podyplomowe na kierunku Trychologia Kosmetologiczna, jutro czeka mnie egzamin 😉 Muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem programu i poziomu studiów.
  Kadra jest fantastyczna – sami praktycy, co jest ogromnym atutem Uczelni! Pełen profesjonalizm, dużo praktyki i przedmiotów, które trychologię pięknie uzupełniają. Zarówno na wykładach, jak i ćwiczeniach byłam oczarowana przekazywaną wiedzą, wszystko świetnie przemyślane i co najważniejsze – w bardzo przystępny sposób przekazywane studentom. Praktyka w tym zawodzie najważniejsza, a tutaj było jej bardzo dużo, dzięki mgr Marioli Piotrowskiej, która chętnie dzieliła się praktyką ze swojego gabinetu.
  Polecam z całego serca wszystkim, którym zależy na dobrej uczelni, z dobrą renomą i dyplomem, który przypieczętuje zdobytą wiedzę. Rozważam kolejny kierunek w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku! 🙂

  MJ
  Rated 5 out of 5

  Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

  Uczelnia w bardzo dobrym stopniu spełnia moje oczekiwania, jestem aktualnie na 3 roku fizjoterapii i szczerze polecam tę uczelnię. Wykładowcy prowadzą swoje wykłady w miłej atmosferze, natomiast ćwiczeniowcy na każdych zajęciach w sposób praktyczny przekazują nam swoje doświadczenia w pracy z pacjentami.

  Izabela
  Rated 5 out of 5

  Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

  Bardzo dobra uczelnia, przyjazna studentom. Wysoce wykwalifikowana kadra, bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, także korzystne promocje czesnego. Ale jeśli ktoś myśli, że zapłaci i nic nie robiąc zdobędzie dyplom – jest w błędzie. Uczelnia kształci i wymaga, kto się przykłada, zalicza. Kto bumeluje niestety ponosi konsekwencje.

  Basia
  Rated 5 out of 5