fbpx
Blog
Czy warto studiować kierunek Kosmetologia na studiach magisterskich we WSIIZ ?
Czy warto studiować kierunek Kosmetologia na studiach magisterskich we WSIIZ ?

Czy warto kontynuować kształcenie na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia? Czy Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to dobre miejsce do studiowania? Jakie umiejętności nabędziesz w czasie kształcenia na studiach II stopnia? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w rozmowie z Panią mgr Patrycją Marciniak – Koordynatorem studiów I i II stopnia na kierunku Kosmetologia, która dba o praktyczny wymiar kształcenia, a co za tym idzie przygotowanie do wykonywania w przyszłości przez naszych Absolwentów wymarzonego zawodu kosmetologa.

Czy warto podjąć decyzję o kontynuowaniu kształcenia na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia?

Decyzja o kontynuowaniu studiów magisterskich na kierunku kosmetologia, zależy od założonych celów zawodowych i zainteresowań. Jeśli chcemy się wyspecjalizować w konkretnym obszarze kosmetologii to oczywiście warto. Studia na poziomie magisterskim dają możliwość wybrania konkretnej, wąskiej ścieżki kształcenia w zakresie kosmetologii klinicznej lub kosmetologii bioestetycznej. Należy zaznaczyć, że branża beauty daje ogromne możliwości rozwoju zawodowego, a studia ukończone w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie przyniosą wartościową wiedzę i umiejętności, co z pewnością ten rozwój ułatwi.

Jaki kierunek studiów I stopnia należy ukończyć, aby móc rozpocząć studia II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie?

Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie kształcenia na studiach I stopnia na kierunku kosmetologia i kontynuowanie kształcenia na tym samym kierunku, w ramach studiów II stopnia. W przypadku absolwentów innych kierunków, kluczowa jest dyscyplina wiodąca do jakiej te kierunki zostały przyporządkowane. O przyjęcie na studia w WSIiZ w Warszawie, mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które skończyły studia przyporządkowane do dyscyplin naukowych, ta-kich jak: nauki o zdrowiu, nauki medyczne lub nauki o kulturze fizycznej. Należy tu podkreślić, że absolwenci innych niż kosmetologia kierunków, będą zobowiązani do odbycia kursu wyrównawczego, który realizowany jest przed rozpoczęciem I semestru kształcenia. Dzięki zaję-ciom wyrównawczym studenci, którzy ukończyli inny kierunek niż kosmetologia, zostaną przygotowani do realizacji treści programowych wskazanych w sylabusach poszczególnych modułów.

Jakie ścieżki kształcenia oferuje Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na studiach II stopnia na kierunku kosmetologia?

Kandydaci na studia mają możliwość wyboru pomiędzy dwiema ścieżkami kształcenia, tj. kosmetologią kliniczną oraz kosmetologią bioestetyczną. Kosmetologia kliniczna daje podstawy do pracy z klientami szczególnymi, m.in. pacjentami onkologicznymi, osobami borykającym się z chorobami przewlekłymi, autoimmmunologicznymi, czy też osobami zażywającymi leki immunosupresyjne.

Student który ukończy tę ścieżkę kształcenia posiada nadbudowaną wiedzę w zakresie zmian organicznych, czynnościowych i metabolicznych, zachodzących w ustroju pod wpływem choroby i towarzyszących im zaburzeń w funkcjonowaniu skóry. Student będzie posiadał odpowiedni zakres wiedzy, która pozwoli mu na samodzielną pracę z aparaturą i właściwymi preparatami kosmetycznymi, a które będzie potrafił dobrać kierując się wskazaniami oraz przeciwwskazaniami do ich stosowania. Będzie również potrafił samodzielnie i trafnie rozpoznać potrzeby klienta, a także zdiagnozować zmiany chorobowe skóry oraz powikłania po chorobach i urazach mechanicznych. Student który ukończy tę ścieżkę kształcenia, będzie po-nadto respektować zakres kompetencji kosmetologa, będzie umiał określić czy dany uraz lub zmiana skórna wymaga interwencji lekarza specjalisty, czy opieka nad nią leży właśnie w kom-petencji kosmetologa.

Student który wybierze drugą ścieżkę kształcenia – kosmetologię bioestetyczną, będzie przygotowany do współpracy z lekarzami specjalizującymi się w zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, czy też chirurgii plastycznej. Ponadto student pozna zasady przygotowania klienta do zabiegów estetycznych, oraz zasady kosmetologicznej opieki po zabiegach estetycznych. Student tej specjalizacji pozna metody bezinwazyjne i inwazyjne, stosowane w zabiegach estetycznych. Będzie potrafił ocenić rodzaj oraz natężenie procesów biofizycznych, które zachodzą w komórkach i tkankach podczas procesu starzenia. Zostanie przygotowany do prawidłowego projektowania i wykonywania procedur zabiegowych wspomagających utrzymanie efektów zabiegów estetycznych. Będzie przygotowany do dokonywania prawidłowej oceny potrzeb estetycznych klienta oraz doboru odpowiednich metod w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu. Student zostanie również przygotowany do współpracy z fachowcami innych dziedzin, takimi jak trycholodzy, fizjoterapeuci, linergiści i inni.

Czym wyróżnia się kształcenie na studiach II stopnia na kierunku kosmetologii prowa-dzonym w WSIiZ?

Kierunek na pewno wyróżnia unikatowy i innowacyjny program studiów. Bardzo duży nacisk na praktyczny profil kształcenia, który realizowany jest nie tylko w siedzibie Uczelni, ale i w podmiotach z otoczenia społeczno-gospodarczego. To dzięki zaangażowaniu przedstawicieli przyszłych pracodawców, studenci mają dostęp do najnowszej wiedzy branżowej, a także możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w warunkach właściwych dla przyszłej pracy za-wodowej. Praca w grupie i pod okiem różnych specjalistów kształtuje w studentach umiejętność pracy w interdyscyplinarnych zespołach, składających się również z przedstawicieli zawodów medycznych.

Czy na studiach II stopnia studenci mają dostęp do aparatury HI TECH?

W WSIiZ, już studenci studiów I stopnia na kierunku kosmetologia nabywają kompetencje pracy na aparaturze, która znajduje się w większości gabinetów kosmetycznych. Stąd umiejętność jej obsługi jest niezbędna do rozpoczęcia budowy własnej ścieżki zawodowej w branży beauty. Na studiach II stopnia studenci mają dostęp do doskonale wyposażonych pracowni specjalistycznych. Stąd w czasie zajęć studenci mają możliwość pracy z wykorzystaniem aparatury nie-zbędnej do wykonywania zabiegów nieinwazyjnych, w tym leżących bezpośrednio w gestii kosmetologa. Nie można jednak pominąć faktu, że od 2019 r. Nasza Uczelnia współpracuje z firmą ITP S. A., która jest liderem w obszarze aparatury i sprzętu HI TECH. To również specjaliści ITP S. A., prowadzą zajęcia na studiach magisterskich, gdzie studenci mają możliwość poznania praktycznych możliwości wykorzystania sprzętu znajdującego się w aktualnym port-folio firmy. Zajęcia niejednokrotnie są początkiem dalszego rozwoju studentów WSIiZ w ob-szarze kosmetologii HI TECH.

Czy warto rozpocząć budowę swojej ścieżki zawodowej już w trakcie studiów?

Rozpoczęcie pracy jako kosmetolog już podczas studiów może przynieść wiele korzyści. Student może w praktyce zweryfikować posiadaną wiedzę, nadbudować zdobyte w czasie studiów umiejętności i rozpocząć tworzenie własnej sieci kontaktów w branży beauty. To pomaga w przyszłości wyróżnić się na rynku pracy i zwiększyć szansę na znalezienie atrakcyjnego zatrud-nienia. Jako, że osobiście jestem czynnym kosmetologiem, ale i pracodawcą, uważam że rozpoczęcie pracy zawodowej w czasie studiów jest niezbędne do osiągnięcia w przyszłości wymarzonej pozycji zawodowej. W zawodzie kosmetologa staż pracy jest niezwykle istotny, aby zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło na większą swobodę i elastyczność w codziennym działaniu, a przede wszystkim zapewniło poczucie bezpieczeństwa samym klientom.

Czy WSIiZ wspiera swoich studentów w budowaniu kariery zawodowej?

Oczywiście. Uczelnia od lat buduje i dba o relacje ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, które jest niezwykle zaangażowane w zachowanie wysokiego poziomu kształcenia na wszystkich prowadzonych w Uczelni kierunkach. Pracodawcy nie tylko oceniają program studiów, ale i infrastrukturę dydaktyczną, czy udogodnienia zwiększające potencjał zawodowy przyszłych absolwentów. Przedstawiciele szeroko pojętej branży beauty, aktywnie uczestniczą w egzaminach dyplomowych, ale i poszukują potencjalnych pracowników właśnie wśród studentów Naszej Uczelni.

Pierwsze kontakty z pracodawcami są inicjowane już w czasie zajęć warsztatowych, ale i obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych. Studenci Naszej Uczelni są również zapraszani na liczne wydarzenia branżowe, gdzie pełnią niejednokrotnie rolę członków komitetów organizacyjnych, a to również pomaga im rozbudowywać sieć kontaktów. Stąd mogę wszystkich zapewnić, że wsparcie w WSIiZ jest, a nawet jest sformalizowane dzięki przyjętej w 2020 r. Polityce wsparcia studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym, wejścia na rynek pracy oraz rozwoju i doskonalenia form wsparcia. Wystarczą tylko zainteresowanie i chęci po stronie samych studentów. Nie można również pominąć faktu, że w 2021 r. Rektor powołał nową jednostkę administracyjną WSIiZ w Warszawie tj. Biuro Rozwoju Uczelni i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, która na co dzień dokłada wszelkich starań, aby wzmacniać potencjał praktycznego profilu kształcenia w Naszej Uczelni.

Stąd nie pozostało mi nic, jak zaprosić Was do studiowania w Wyższej Szkole Inżynierii
i Zdrowia w Warszawie. Uczelni, która od lat jest liderem w kształceniu kosmetologów w Polsce. Na kierunku, który w r/a 2021/2022 otrzymał pozytywną ocenę programową Polskiej Ko-misji Akredytacyjnej, a to świadczy o spełnieniu najwyższych standardów, które będą przema-wiać za budową przewagi konkurencyjnej przyszłych absolwentów.

Rekrutacja trwa do 25 września 2023 r.

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner