Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jest jedyną w Polsce uczelnią kształcącą na jednolitych studiach magisterskich na 11 kierunkach – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów, kształcenie doktorskie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia.

Kierunki studiów

Zapisz się online
Kierunki Wydzial Specjalność Nabór Stopnie studiów Tryb studiów Język Tytuł
bezpieczeństwo narodowe I st., II st., podyplomowe S, NSN, cywilne lic, mgr
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I st. S, cywilne inż
biogospodarka I st. S, cywilne inż
budownictwo zrównoważone I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
budownictwo jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
chemia I st., II st. S, cywilne inż, mgr inż
chemia jednolite magisterskie S, wojskowe mgr
eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
elektronika i telekomunikacja jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
elektronika i telekomunikacja I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
energetyka I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
geodezja i kartografia jednolite magisterskie wojskowe mgr inż
geodezja i kataster I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
informatyka I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
informatyka jednolite magisterskie wojskowe mgr inż
infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny I st. S, cywilne inż
inżynieria bezpieczeństwa I st., II st., jednolite magisterskie S, cywilne, wojskowe inż, mgr inż
inżynieria materiałowa I st., II st. S, cywilne inż, mgr inż
inżynieria geoprzestrzenna I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
inżynieria kosmiczna i satelitarna I st. S, cywilne inż
inżynieria systemów bezzałogowych I st. S, cywilne inż
kryptologia i cyberbezpieczeństwo I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
kryptologia i cyberbezpieczeństwo jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
logistyka profil ogólnoakademicki I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
logistyka profil praktyczny wojskowy jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
logistyka profil praktyczny cywilny I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
lotnictwo i kosmonautyka I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
lotnictwo i kosmonautyka jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
mechanika i budowa maszyn I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
mechatronika I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
mechatronika jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
obronność państwa I st., II st. S, NSN, cywilne lic, mgr
optoelektronika II st. cywilne mgr
zarządzanie I st., II st. S, NSN, cywilne lic, mgr
akademia przywództwa i komunikacji - studia podyplomowe podyplomowe NSN
analiza finansowa i rachunkowość - studia podyplomowe podyplomowe NSN
bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe - studia podyplomowe podyplomowe NSN
diagnostyka pojazdów samochodowych - studia podyplomowe podyplomowe NSN
fotogrametia i teledetekcja w gospodarce narodowej obronie kraju i ochronie środowiska - studia podyplomowe podyplomowe NSN
nowoczesne koncepcje i metody zarządzania - studia podyplomowe podyplomowe NSN
nowoczesne technologie informacyjne - studia podyplomowe podyplomowe NSN
rozpoznawanie sygnałów radarowych - studia podyplomowe podyplomowe NSN
silniki lotnicze - studia podyplomowe podyplomowe NSN
systemy i urządzenia telekomunikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe NSN
systemy informacyjno-pomiarowe - studia podyplomowe podyplomowe NSN
systemy informatyczne - studia podyplomowe podyplomowe NSN
systemy radioelektroniczne - studia podyplomowe podyplomowe NSN
techniczna ochrona osób i mienia - studia podyplomowe podyplomowe NSN
teleinformatyka i automatyka - studia podyplomowe podyplomowe NSN
zarządzanie i organizacja eksploatacji maszyn budowlanych drogowych i przeładunkowych - studia podyplomowe podyplomowe NSN
zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe NSN
zarządzanie organizacją w środowisku IT - studia podyplomowe podyplomowe NSN

O uczelni

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jest jedyną w Polsce uczelnią kształcącą na jednolitych studiach magisterskich na 11 kierunkach – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów, kształcenie doktorskie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Zajęcia odbywają się w 8 jednostkach organizacyjnych gdzie kształci się ok. 10 tys. studentów. Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na jednolitych studiach magisterskich i zgodne jest z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie duży nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe.

Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

Absolwenci WAT są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych mają zapewnioną pracę, stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego.

WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT, studiują w West Point oraz Annapolis

Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych.

Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, w zielonej i ekologicznej części warszawskiego Bemowa. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów rekreacyjnych, to jeden z ważniejszych atutów uczelni.

Odwiedź nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z Wojskową Akademią Techniczną!

Informator rekrutacyjny

STUDIA CYWILNE I STOPNIA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) przezna­czone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości. Studia inżynierskie prowadzone są na tech­nicznych kierunkach stu­diów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem ty­tułu za­wodowego inżyniera. Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: „bezpieczeństwo narodowe”, “obronność państwa” oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia pierwszego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych jak i niestacjonarnych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia (wszystkich kierunków) mogą ubiegać się o zakwalifikowanie na studia drugiego stopnia (ma­gister­skie) prowadzone w Akademii lub innych uczelniach. Studia cywilne pierwszego stopnia są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON

Rejestracja obejmuje:

 • rejestracja na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
 • uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne.

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

 • dla kandydata ze świadectwem “nowej matury” wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów
 • dla kandydata ze świadectwem “starej matury” – oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych poniżej przedmiotów

Wykaz przedmiotów, których wyniki uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki techniczne (inżynierskie):

 • ma­tema­ty­ka – max 45 pkt.;
 • fizyka* lub bio­logia* – na kie­run­ek bio­go­spo­dar­ka – max 30 pkt.;
 • fizyka* lub chemia*- na kie­run­ki: chemia, bio­go­spo­dar­ka, inżynieria materiałowa – max 30 pkt.;
 • fizyka* lub geografia* – na kie­run­ki: geodezja i kataster, inżynieria geoprzestrzenna -max 30 pkt.;
 • fizyka* lub informatyka* – na kierunki: informatyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, kryptologia i cyberbezpieczeństwo – max 30 pkt.;
 • fi­zyka z astro­nomią (fi­zyka) – na pozostałe kierunki – max 30 pkt.;
 • język ob­cy nowożyt­ny – max 20 pkt.;
 • język pol­ski – max 5 pkt.

Wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych na kierunki licencjackie*:

 • geografia, historia lub wiedza o społeczeństwie – max 45 pkt.,
 • matematyka – max 30 pkt.,
 • język obcy nowożytny – max 20 pkt.,
 • język polski – max 5 pkt.

* bezpieczeństwo narodowe, obronność państwa, zarządzanie

Kandydat przyjęty na studia ma obowiązek w wyznaczonym terminie dostarczyć wymagane dokumenty:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole średniej (dyplomy olimpiad),
 • wydrukowaną ankietę osobową z IRK

Niedostarczenie oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości w terminie o którym mowa powyżej, traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii.

STUDIA CYWILNE II STOPNIA

 • studia drugiego stopnia (magisterskie) przezna­czone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów identycznych jak realizowane w WAT lub pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii;
 • studia drugiego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych, jak i niestacjonarnych;
 • studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON;
 • studia stacjonarne są bezpłatne, a za kształcenie na studiach niestacjonarnych pobierane są opłaty;

Re­krutacja na stu­dia pro­wadzona jest dwukrot­nie:

 • od stycznia do lutego – rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego – po kierunkach inżynierskich,
 • od maja do września – rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego – po kierunkach licencjackich.

Na rejestrację składa się założenie konta za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz dostarczenie przez kandydata dokumentów:

 • kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu lub indeks,
 • wydrukowana ankieta osobowa z IRK

Decyzję w sprawie przyjęcia na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje Komisja Rekrutacyjna tego kierunku, biorąc pod uwagę:

 • wynik ukończenia studiów,
 • stopień zgodności efektów kształcenia uzyskanych przez kandydata z efektami kształcenia wymaganymi do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów,
 • kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów,
 • wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych.

STUDIA WOJSKOWE

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim.

Plany studiów dla podchorążych zakładają realizację przez nich dwóch modułów:

 • modułu kształcenia kierunkowego – realizowanego na kierunku studiów, zgodnie z uchwalonymi przez Senat WAT zamierzonymi efektami kształcenia i specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony narodowej, prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera potwierdzonego dyplomem ukończenia studiów.
 • modułu szkolenia wojskowego wspólnego dla wszystkich podchorążych Akademii, niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień oficerski – podporucznika, na podstawie opracowanego przez MON standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych)  – po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier (magister – po logistyce ekonomicznej) i mianowani są na stopień podporucznika.

W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi.

Z kandydatem na żołnierza zawodowego, w dniu stawienia się w Akademii, jest podpisywany kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • nie jest karana sądownie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat,
 • posiada znajomość j. angielskiego potwierdzony na świadectwie dojrzałości lub podczas testu w WAT,
 • uzyskała wymaganą wartość punktów rankingowych ze sprawdzianu sprawności fizycznej,
 • uzyskała minimum 5 pkt za rozmowę kwalifikacyjną,
 • przedstawi pisemną zgodę na przeprowadzenie wobec siebie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Rejestracja obejmuje:

 • założenie w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) konta i wypełnienie podania,
 • dostarczenie do Akademii wypełnionego i podpisanego wniosku o powołanie do służby kandydackiej, wydrukowaną ankietę osobową z IRK, skróconego odpisu aktu urodzenia, pisemną zgodę na przeprowadzenie wobec siebie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych życiorysu,
 • wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 100 zł.,
 • uzupełnienie IRK o wyniki maturalne.

Kan­dydat ma pra­wo określić do trzech kie­runków stu­dia stacjonar­ne i/lub nie­stacjonar­ne – w przy­pad­ku nie­przyjęcia na pierw­szy kie­runek, kan­dydat jest roz­pa­trywany ko­lej­no na drugim i trze­cim określonym przez sie­bie kie­run­ku stu­diów. Kan­dydat na stu­dia “woj­sko­we” może jed­nocześnie za­rejestro­wać się (w ramach jed­nej opłaty re­krutacyj­nej) na stacjonar­ne i/lub nie­stacjonar­ne stu­dia “cywil­ne”; w ta­kim przy­pad­ku w pierw­szej ko­lej­ności roz­pa­trywany jest na stu­diach “woj­sko­wych” , w drugiej – na stu­diach “cywil­nych” stacjonar­nych, w trze­ciej – na stu­diach “cywil­nych” nie­stacjonar­nych.

Na zakres postępowania rekrutacyjnego na studia wojskowe składają się:

 • rejestracja w IRK i złożenie do rektora wniosku o powołanie do służby kandydackiej,
 • sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzony w WAT,
 • rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie predyspozycji do studiów w WAT oraz motywacji do zawodu oficera,
 • analiza wyników ze świadectwa dojrzałości ,
 • test ze znajomości języka angielskiego dla osób, które nie mają wyniku z tego języka na świadectwie dojrzałości,
 • badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu stwierdzenie, czy stan zdrowia kandydata pozwala na pełnienie zawodowej służby wojskowej – dla osób wstępnie zakwalifikowanych.

Uzupełnienie dokumentów

Najpóźniej w dniu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzianów fizycznych, należy dostarczyć do Akademii:

 • kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Maksymalna liczba punktów za wyniki na świadectwie dojrzałości – 100 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za sprawdzian sprawności fizycznej – 20 punktów rankingowych

Maksymalna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną – 30 punktów rankingowych

Wy­kaz przed­miotów, których wy­niki uw­zględnia­ne są przy na­liczaniu punktów ran­kin­go­wych za świadectwo dojrzałości:

 • ma­tema­ty­ka – na wszystkie kierunki – max 45 pkt.,
 • fi­zyka* lub chemia* – na kie­run­ek chemia – max 30 pkt.,
 • fi­zyka* lub informatyka* – informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo- max 30 pkt.,
 • fi­zyka* lub geografia* – na kierunek geodezja i kartografia- max 30 pkt.,
 • geografia* lub historia*, lub WOS* – na kierunek logistyka ekonomiczna – max 30 pkt.,
 • fi­zyka – na pozostałe kierunki – max 30 pkt.,
 • język angielski – max 20 pkt.,
 • język pol­ski – max 5 pkt.

* jeden z przedmiotów, który da więcej punktów

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Dla kan­dydata z “nową ma­turą”, który na świa­dec­twie doj­rzałości w części pi­sem­nej, z przed­mio­tu wy­mie­nio­nego po­wyżej, po­sia­da wy­nik z po­zio­mu roz­sze­rzonego i pod­stawowe­go, pod­stawą na­licze­nia punktów ran­kin­go­wych za ten przed­miot jest wy­nik dający większą liczbę punktów ran­kin­go­wych.

Jeżeli kan­dydat zdawał na eg­zami­nie doj­rzałości (“stara ma­tu­ra”) określony przed­miot pi­sem­nie i ust­nie, to pod­stawą na­liczania punktów ran­kin­go­wych jest ocena wyższa.

Dlaczego warto studiować u nas

• nauka w renomowanej uczelni z dużym zapleczem dydaktycznym oraz naukowo-badawczym

• zdobędziesz specjalistyczną wiedzę związaną z najbardziej zaawansowanymi technologicznie urządzeniami

• możliwość pracy zarówno w instytucjach cywilnych jak i wojskowych

Wideo


  Masz pytanie? Skontaktuj się z działem rekrutacji Uczelni

  Opinie o uczelni

  Zostaw opinię

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

  Uczelnia nietypowa i oryginalna w pięknej lokalizacji i otoczeniu. Ogólnie wysoki, choć zróżnicowany, poziom naukowy. Piękne tradycje. Generalnie było i jest OK

  Magister
  Rated 5 out of 5

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

  warto wybrać elektronikę ponieważ jest się na nią najłatwiej dostać i po unitarce możesz się przenieść na mechatronikę czy mechanikę gdzie próg jest dużo wyższy a uwzględniając fakt , że około 15% ludzi odejdzie podczas podstawowego szkolenia wojskowego masz duże szanse , żeby zająć ich miejsce na wymarzonym kierunku 😂

  Emil
  Rated 5 out of 5

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

  Świetna uczelnia oferująca pełny zakres wykształcenia wojskowego, politechnicznego i nie tylko. Bardzo dobrze rozwinięte nauki o bezpieczeństwie i również z zarządzania. Jedna z najlepszych uczelni tego typu i jedna z największych w Europie!

  Arnold
  Rated 5 out of 5

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

  Jedna z lepszych uczelni w Warszawie,kształcąca przyszłe pokolenie żołnierskie.Stale rozwijajaca sie.Akademia posiada bogate zaplecze z którego mogą korzystać studenci jak i pracownicy-akademiki wojskowe,biblioteka Wat,klub WAT,ośrodek sportowy i wiele innych.Sympatyczni ludzie

  Agnieszka
  Rated 5 out of 5